صامت و مصوت در انگلیسی چیست؟ (به زبان ساده)

همه آوا ها در زبان می توانند به دو گروه تقسیم شوند. این دو گروه به عنوان حرف صدادار یا vowel ها و حروف بی صدا یا consonant ها معروف هستند. حرف صدادار، یک آوا است که از طریق باز شدن تارهای صوتی با یک ویبره یا لرزی در آن ها ایجاد می شود اما اصطکاکی در این تار های صوتی رخ نمی دهد. حرف بی صدا یک آوای پایه است که در آن حداقل مقداری از تنفس حبس می شود. بنابراین تفاوت اصلی بین حروف صدادار و بی صدا بین تولید صدا است؛ حرف صدادار با تار صوتی باز تولید می شود، در حالی که حرف بی صدا با بستن کامل تارهای صوتی یا بستن بخشی از آن ایجاد می گردد.

حرف صدادار (مصوت یا Vowel) چیست؟

همان طور که بالاتر هم گفتیم، حروف صدادار با تار های باز صوتی تولید می گردند. بنابراین زبان دندان، لب ها و سقف دهان را هنگام تولید صدا لمس نمی کند. بسیار مهم است که تشخیص دهیم مفهوم حرف صدادار می تواند هم به آواهای صدادار و هم به حروف صدادار در الفبای زبان ارجاع داده شود.

پنج حرف صدادار در الفبا وجود دارد؛ a, e, i, o و u. گاهی اوقات حرف y همچنین به عنوان یک حرف صدادار در نظر گرفته می شود )مثلا: cry, fly). تقریبا بیست حرف صدادار در زبان انگلیسی وجود دارد که این پنج تا جزء حروف صداداری هستند که این آوا ها را نشان می دهند. مثلا کلماتی مثل گربه یا cat (/kat/)، heart (/hɑːt/)، hate (/heɪt/)، all (/ɔːl/) و said /sɛd/ را در نظر بگیرید. همه این کلمات شامل حرف صدادار a هستند اما صدای حرف صدادار در هر کلمه متفاوت است. صدای یکسانی می تواند از طریق چند حرف ایجاد شود. مثلا دقت کنید که چگونه صدای /eɪ/ از طریق کلمات مختلف در کلماتی مثل؛ weigh (/weɪ/), clay (/kleɪ/), bake (/beɪk), and opaque (/ə(ʊ)ˈpeɪk/). نشان داده می شود.

 

حرف بی صدا (صامت یا Constant) چیست؟

حرف بی صدا یک آوای گفتاری پایه است که برای تولید، مقداری یا کل تارهای صوتی بسته می شوند. از آن جایی که تارهای صوتی به طور کامل باز نمی شوند، صدا از طریق دندان، زبان، لب ها یا انقباض تارهای صوتی در نقطه ای خاص ایجاد می گردد.

مفهوم حرف بی صدا همچنین به حروف و صدا برمی گردد. همه حروف در الفبای زبان انگلیسی، جدا از ۵ حرف صدادار، بی صدا هستند. بنابراین ۲۱ حرف بی صدا در الفبا وجود دارد، و ۲۴ آوای بی صدا هم وجود دارند.

حروف بی صدا را می توان به دو دسته بندی اصلی تقسیم کرد: صامت بی صدا و صامت با صدا. صامت با صدا از لرزش تار های صوتی در حنجره استفاده می کند اما در صامت بی صدا این گونه نیست. از طریق قرار دادن انگشت روی گلو و احساس لرزش می توانید متوجه این دو دسته بندی بشوید.

تفاوت تعریف بین حروف بی صدا و صدادار

  • حروف صدادار آوای پایه ای هستند که با تار صوتی باز ایجاد می شوند.
  • حروف بی صدا آواهای پایه ای هستند که از طریق بسته شدن بخشی از تارهای صوتی یا بسته شدن کامل ایجاد می گردند.

تولید صدا

  • حرف صدادار از طریق دندان، زبان یا دهان توزیع نمی شود، زیرا تار صوتی کاملا باز است.
  • حرف بی صدا از طریق دندان، زبان، لب ها و … توزیع می گردد. زیرا تار صوتی کامل باز نیست.

تعداد حروف

  • ۵ حروف صدادار داریم.
  • ۲۱ حروف بی صدا داریم.

تعداد صدا ها

  • ۲۰ آوای صدادار در زبان انگلیسی وجود دارد.
  • ۲۴ آوای بی صدا در زبان انگلیسی وجود دارد.

هجا یا syllable

  • حروف صدادار پایه و اساس یک هجا هستند.
  • حروف بی صدا با یک حرف صدادار یک هجا را تشکیل می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *