اصطلاحات کاربردی

چند اصطلاح کاربردی برای خرید کردن:     ?Can you recommend a good shopping center  آیا می‌توانید یک مرکز خرید خوب را پیشنهاد کنید؟   .Yes, there is a really good shopping center just around the corner بله در اطراف آن گوشه یک مرکز خرید واقعا خوب وجود دارد.   ?Is there a grocery shop […]

ادامه مطلب

Tips:

چطور بهتر بگوییم:     میشه برای من گزارش رو بفرستی؟ .Send me the report  Could you send me the report میشه منو تنها بذارید؟ .Leave me alone .Could you give me a minute وقتی در دسترس بودی به من بگو. .Tell me when you’re available .let me know when you’re available به نظرم داری […]

ادامه مطلب