اصطلاحات کاربردی

چند اصطلاح کاربردی برای خرید کردن:     ?Can you recommend a good shopping center  آیا می‌توانید یک مرکز خرید خوب را پیشنهاد کنید؟   .Yes, there is a really good shopping center just around the corner بله در اطراف آن گوشه یک مرکز خرید واقعا خوب وجود دارد.   ?Is there a grocery shop […]

ادامه مطلب